Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 30.05.2023.

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief alle beleidslijnen, regels en andere voorwaarden die hierin uitdrukkelijk zijn opgenomen door middel van verwijzing (gezamenlijk de “Algemene Voorwaarden”), zet een juridisch bindende overeenkomst uiteen tussen u en OneClickRoot (“EénKlikRoot,""Wortel met één klik,""OCR,""we, ""us, "Of"onze”), merk van IntegratingMe doo Zoals hierin gebruikt, betekent onze Software de OneClickRoot Device Customizing Service (inclusief maar niet beperkt tot rooten en/of jailbreaken), zoals we van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen wijzigen, beschikbaar gesteld voor aankoop via onze website die zich momenteel bevindt op https://OneClickRoot.com/ (de "Website”) als een service die via onze agenten kan worden geleverd voor en op uw bestaande mobiele apparaat (“Service”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van alle Software, alle gerelateerde ondersteunende diensten en alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de Site worden aangeboden en die aan u als geregistreerde gebruiker beschikbaar worden gesteld (samen met de Software, de “Diensten”). Daarnaast is de OneClickRoot Terugbetalingen en Privacy Policy worden hierbij opgenomen en door deze verwijzing onderdeel gemaakt van deze Algemene Voorwaarden. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van een van de Services.

HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EEN BINDENDE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN AFSTAND VAN CLASS ACTION BEVATTEN DIE AFZIEN VAN UW RECHT OP EEN HOORZITTING EN JURYPROCES.

 1. Aanvaarding van voorwaarden; bindende kracht – Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord, zonder beperking of voorbehoud, gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, waaraan wij ons het recht voorbehouden om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet.
 2. Aanvullende voorwaarden - U moet ten minste 18 jaar oud zijn of de instemmende wettelijke leeftijd hebben in uw land van herkomst en volledig in staat en bekwaam zijn om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties hierin aan te gaan om toegang te krijgen tot deze Site en diensten en/of producten bij ons afneemt. Individuen jonger dan 18 jaar of die niet de toegestane wettelijke leeftijd in hun land van herkomst hebben, komen niet in aanmerking om deze site te gebruiken en mogen geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken. Door deze site te gebruiken, verklaart en garandeert u hierbij dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u wettelijk in staat bent om alle koopovereenkomsten met ons en onze partners, verkopers, agenten en dienstverleners aan te gaan.
  1. U begrijpt en stemt ermee in dat aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op bepaalde Services of uw gebruik van bepaalde delen van onze Site, inclusief maar niet beperkt tot onze Terugbetalingen (gezamenlijk, “Aanvullende voorwaarden”). De Aanvullende voorwaarden worden hierbij opgenomen en maken door middel van deze verwijzing deel uit van deze Algemene Voorwaarden. In het geval van een direct conflict of inconsistentie tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
  2. In het geval van een direct conflict of inconsistentie tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, zullen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren en controleren.
 1. Wijzigingen Algemene Voorwaarden – We zullen een melding op deze site plaatsen in het geval van materiële wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Dergelijke wijzigingen, hetzij in de vorm van wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen, worden onmiddellijk van kracht zodra ze op deze site verschijnen. Controleer deze Algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken nadat wij wijzigingen in deze algemene voorwaarden hebben gepost, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.
 2. OneClickRoot-accounts - Mogelijk moet u een OneClickRoot-account aanmaken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde Services via onze Site. U moet uw accountinformatie (inclusief maar niet beperkt tot uw gebruikersnaam, wachtwoord en elk ander stuk informatie dat vereist is als onderdeel van onze beveiligingsprocedures) als vertrouwelijk behandelen en u mag het voorgaande niet bekendmaken aan enige andere persoon of entiteit. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere accountinformatie, en voor al het gebruik van de Services en andere activiteiten die worden uitgevoerd door het gebruik van uw OneClickRoot-account en/of het mobiele apparaat waarop de Services zijn geïnstalleerd. Met het oog op uw gebruik van de Services, verklaart en garandeert u dat u: (i) alleen waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf zult verstrekken bij het aanmaken van uw OneClickRoot-account, wanneer anderszins wordt gevraagd door de Service en wanneer u communiceert met OneClickRoot; en (ii) dergelijke informatie onderhouden en onmiddellijk bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft OneClickRoot het recht om uw OneClickRoot-account en uw toegang tot de Services (of een deel daarvan) te beperken, op te schorten of te beëindigen. U stemt ermee in om OneClickRoot onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw OneClickRoot-account of de Services, of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de Services of OneClickRoot. OneClickRoot is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven hiervan sectie 4.
 3. BIJZONDERE VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN – NAAST ALLE ANDERE VEREISTEN DIE HIERIN ZIJN VERMELD, MOET U OM ONZE DIENSTEN TE GEBRUIKEN:
  1. BEZIT HET APPARAAT WAAROP ONZE DIENSTEN ZIJN GEÏNSTALLEERD, EN
  2. OF: (A) EEN WETTELIJKE VOOGD ZIJN VAN EEN MINDERJAAR DIE EEN DERGELIJK APPARAAT GEBRUIKT, OF (B) VOORAF VOLLEDIG GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VERKRIJGEN VAN DE TOEPASSELIJKE EINDGEBRUIKER(S) VAN DERGELIJK APPARAAT, WELKE TOESTEMMING U TOESTEMMING VERLEENT VAN AL DERGELIJKE EINDEN GEBRUIKERS OM EEN DERGELIJK APPARAAT VAN DE EINDGEBRUIKER TE ROOTEN/JAILBREAKEN VOOR INSTALLEREN EN ACTIVEREN VAN ONZE DIENSTEN OP EEN DERGELIJK APPARAAT.
  3. Als u probeert onze Services te gebruiken op een apparaat dat niet uw eigendom is of waarvoor u niet de juiste toestemming hebt om dit te doen, overtreedt u mogelijk de lokale, federale en/of staatswetten van uw land – door bijvoorbeeld OneClickRoot te installeren op de telefoon van iemand anders zonder hun medeweten kan illegaal zijn in uw land. Het is uw verantwoordelijkheid om alle wetten van uw land na te leven en onze Software te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Als u een van onze Services op een illegale manier gebruikt, zullen we zoveel mogelijk samenwerken met wetsfunctionarissen.
 1. Licentie en gebruik van services
  1. Vergunning – Onder voorbehoud van de hierin uiteengezette voorwaarden, verlenen wij u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie gedurende de termijn van uw gebruik (zoals hieronder gedefinieerd) om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Software die u aanschaft voor persoonlijk, niet-commercieel, intern gebruik, alleen op een mobiel apparaat dat u bezit. U mag één (1) exemplaar van de Software op uw mobiele apparaat installeren.
  2. Beperkingen op gebruik.
   1. Uitsluitend voor persoonlijk gebruik - U mag door deze site en alle bijbehorende inhoud bladeren, inclusief maar niet beperkt tot alle artikelen of aanbevelingen die we kunnen delen, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en plezier. Deze site of enig deel daarvan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
   2. Nauwkeurigheid van informatie als voorwaarde voor toegang tot de site – Om toegang te krijgen tot delen van deze site of enkele van de bronnen die deze biedt, kan u worden gevraagd om bepaalde, soms persoonlijke informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze site dat alle informatie die u op deze site verstrekt correct, actueel en volledig is.
   3. Beperkte verzending – U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van deze site te verstoren. Bij het gebruik van deze site mag u niet:
    1. Onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, godslasterlijke of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook verzenden, inclusief afbeeldingen en taal;
    2. Een bericht verzenden dat gedrag vormt, aanmoedigt of oproept dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid;
    3. Informatie, software of ander materiaal verzenden of opvragen dat de rechten van anderen schendt of schendt, inclusief materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy of publiciteitsrechten; wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten; of daarvan een afgeleid werk is, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of rechthebbende;
    4. Informatie, software of ander materiaal verzenden dat een virus of ander schadelijk onderdeel bevat;
    5. Software, tools, gegevens, apparaten of andere mechanismen gebruiken om door deze site te navigeren of deze te doorzoeken, anders dan algemeen beschikbare browsers of een door ons geleverde zoekmachine;
    6. Om framingtechnieken te framen of te gebruiken om enig aspect van deze Site in te sluiten, inclusief handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, paginalay-out of formulier) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of
    7. Gebruik geen metatags of andere "verborgen tekst" met gebruik van onze naam of handelsmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
   4. Andere beperkingen – Bovendien is het u verboden om beveiligingsfuncties van deze site te schenden of te proberen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot:
 • Toegang krijgen tot inhoud of gegevens die niet voor u bestemd zijn of inloggen op een server waartoe u niet bevoegd bent;
 • Pogingen om de kwetsbaarheid van deze Site of een bijbehorend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie;
 • Het verstoren of proberen te verstoren van de service aan een bezoeker, host of netwerk, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van een virus op de site, overbelasting, "flooding", "spamming", "mailbombing" of "crashen";
 • Het schenden van beveiligingsfuncties die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de services of de inhoud op de Site, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts, bots, crawlers, spiders, dataminers, scraping of andere automatische toegangstools;
 • Het gebruik van deze site om ongevraagde e-mailpromoties of advertenties voor producten of diensten te verzenden;
 • Het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of een deel van de header-informatie in een e-mail of in een bericht; of
 • Pogingen tot het wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins reduceren of proberen te reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm van de broncode die door ons is gebruikt bij het aanbieden van deze Site.
 • Elke overtreding van de systeem- of netwerkbeveiliging kan tot burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden.


Voorbehoud van rechten
.

OneClickRoot behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst. Behalve de beperkte machtigingen die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, verleent niets in deze Overeenkomst, door implicatie, verklaring van afstand, uitsluiting of anderszins, aan u of een derde partij intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, aanspraken of belangen in of op de Services, de Site, of enige andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van OneClickRoot of zijn gelieerde ondernemingen.

Producten van derden die bij de Services zijn inbegrepen.

  • Algemeen. Tenzij hierin anders vermeld, sluiten de Services specifiek alle hardware, software, documentatie en services van derden uit die nodig zijn voor gebruik in verband met de Services. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van alle hardware, software, documentatie en services van derden die nodig zijn om de Services te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden hierin. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking hiertoe.
  • Open Source-componenten. De Services kunnen een softwarecomponent bevatten die onder deze Overeenkomst wordt geleverd als onderdeel van de Services of Documentatie die onderhevig is aan een open source-licentieovereenkomst ("Open Source-componenten”). Uw gebruik van deze Open Source Componenten is onderworpen aan en uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst(en) voor Open Source Componenten. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking hiertoe.

Levering en installatie van diensten.

U bezoekt onze site op https://oneclickroot.com en koopt onze service, u wordt doorverwezen naar een van onze agenten die vervolgens de service zal uitvoeren.

 1. Eigendom

OneClickRoot Intellectueel Eigendom.

Met uitzondering van het mobiele apparaat dat kan worden gekocht als onderdeel van de vooraf geïnstalleerde software, worden de software en andere services in licentie gegeven en niet verkocht, en, zoals tussen de partijen hierbij, bezit OneClickRoot alle rechten, aanspraken en belangen in en op de site en alle Services en alle handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, servicenamen, logo's en ontwerpen die daarin voorkomen, inclusief alle Verbeteringen aan het voorgaande, de goodwill en reputatie die daardoor worden gesymboliseerd, en alle intellectuele eigendomsrechten in en op het voorgaande (gezamenlijk "OneClickRoot-IP”). U hebt geen rechten met betrekking tot een IP van OneClickRoot, behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet.

Geen wedstrijd

U zult de eigendomsrechten van OneClickRoot op een IP van OneClickRoot niet betwisten (inclusief, zonder beperking, alle intellectuele eigendomsrechten daarin en daarop), de geldigheid van dergelijke rechten aanvechten, of enige actie ondernemen die afwijkt van dergelijke rechten. Alle goodwill en verbeterde reputatie die worden gegenereerd door uw gebruik van een OneClickRoot IP zullen ten goede komen aan ons voordeel. U stemt er verder mee in dat wij het exclusieve recht behouden om registraties aan te vragen en te verkrijgen voor alle OneClickRoot IP over de hele wereld.

Feedback

Als u communicatie of materiaal naar ons verzendt of verzendt waarin u wijzigingen aan OneClickRoot IP voorstelt of aanbeveelt, inclusief maar niet beperkt tot nieuwe functies of functionaliteit die daarmee verband houden, of opmerkingen, vragen, suggesties of ideeën over de OneClickRoot IP of de huidige OneClickRoot of toekomstige zaken (gezamenlijk "Feedback”), dan zijn wij eigenaar van dergelijke feedback en zijn we vrij, maar niet verplicht, om dergelijke feedback voor welk doel dan ook te gebruiken. U kent ons hierbij alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke Feedback toe, zonder enige toeschrijving of vergoeding aan enige persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot ideeën, knowhow, concepten, technieken, Verbeteringen of andere intellectuele eigendomsrechten in de Feedback, voor welk doel dan ook.

Gebruikersgegevens

Tussen de partijen hierbij bent u eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons onder deze Algemene voorwaarden ter beschikking stelt, samen met alle andere informatie, gegevens en andere inhoud, in welke vorm dan ook. medium dat door u of een instemmende gebruiker van het apparaat waarop de Software is geïnstalleerd (“Gebruikersgegevens”). U verleent ons en onze gelieerde ondernemingen hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare, wereldwijde licentie voor het reproduceren, distribueren, verzenden, weergeven, gebruiken en anderszins uitvoeren van alle handelingen met betrekking tot uw gebruikersgegevens die nodig kunnen zijn om de Diensten in overeenstemming met de voorwaarden hierin.

 1. Controle op fraude en naleving 

Om ervoor te zorgen dat OneClickRoot, de Diensten en onze klanten deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving naleven, kunnen wij uw gebruik van onze Site en/of de Diensten controleren op ongeoorloofde of illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling voor Diensten te verwerken of te verzenden of om uw toegang tot onze Site of Diensten op te schorten of te beëindigen vanwege daadwerkelijke of vermoedelijke ongeoorloofde of illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot fraude of daadwerkelijke of vermoedelijke schending van deze Voorwaarden.

 1. Aankopen

Algemeen

Als u diensten wilt kopen die via onze site beschikbaar worden gesteld (elk een "Koop nu jouw”), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardgegevens (inclusief de naam op de kaart, het kaartnummer en de vervaldatum van uw creditcard), uw factuuradres , uw contactgegevens en uw verzendgegevens (indien van toepassing). Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om dergelijke informatie aan derden te verstrekken om de Aankoop te vergemakkelijken en uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot externe betalingsverwerkers. Naast alle andere hierin uiteengezette voorwaarden, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij, onze gelieerde ondernemingen en toepasselijke externe dienstverleners zich het recht voorbehouden om de door u verstrekte informatie te verifiëren voordat een Aankoop wordt uitgevoerd. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst, "Affiliatesbetekent, met betrekking tot OneClickRoot, elke persoon of entiteit die OneClickRoot controleert, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met OneClickRoot, waarbij "controle" betekent het bezit, direct of indirect, via een of meer tussenpersonen, van de bevoegdheid om te sturen of de richting van het management of het beleid van een persoon of entiteit veroorzaken, hetzij door eigendom van stemrechtverlenende effecten, controlerende belangen of soortgelijke regelingen.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetten te identificeren, te begrijpen en na te leven met betrekking tot uw ontvangst, bezit, toegang tot en gebruik van alle Diensten die u van onze Site koopt, en door een Aankooporder te plaatsen, verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat u zult de Services alleen op wettige wijze gebruiken.

De digitale diensten en producten die bij OneClickRoot worden verkocht, worden online betaald met onder andere MasterCard-, Maestro- en Visa-betaalkaarten.

Alle creditcardbetalingen worden uitgevoerd in BAM-valuta. Het bedrag dat van uw creditcardrekening wordt afgeschreven, wordt verkregen door omrekening volgens de huidige wisselkoers van de lokale nationale bank. Bij het belasten van uw creditcard wordt hetzelfde bedrag omgezet in uw lokale valuta volgens de wisselkoers van creditcardverenigingen. Als gevolg van deze omrekening bestaat de mogelijkheid dat er een klein verschil is met de oorspronkelijke prijs die op onze website staat vermeld.

Orderacceptatie en annulering 

U stemt ermee in dat uw Aankooporder een aanbod is om, onder deze Algemene Voorwaarden, alle in uw Aankooporder genoemde Diensten te kopen en alle kosten voor een dergelijke Aankoop te betalen tegen de prijs(en) die van kracht is op het moment dat dergelijke kosten worden gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot: alle verzend- en administratiekosten. Alle inkooporders moeten door ons worden geaccepteerd, anders zijn we niet verplicht de diensten of producten aan u te verkopen. We kunnen er naar eigen goeddunken voor kiezen om geen inkooporders te accepteren, zelfs nadat we u een bevestigingsmail hebben gestuurd met uw inkoopordernummer en details van de artikelen die u hebt besteld.

Aankoopprocedures

Nadat u uw inkooporder op de site hebt geplaatst, verschijnt er een bevestigingspagina met uw inkoopordernummer. U ontvangt ook een e-mailbevestiging binnen 24 uur nadat uw inkooporder is verzonden. Als uw e-mailbevestiging niet binnen deze periode aankomt, neem dan contact met ons op via e-mail op [e-mail beveiligd] Voor assistentie.

Behalve met betrekking tot nabestelde Services, worden inkooporders gewoonlijk door ons verwerkt binnen 24 uur vanaf de datum waarop de bestelling is geplaatst. Als uw bestelling in backorder staat, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Met betrekking tot nabestelde Services wordt uw Inkooporder verwerkt en wordt u gefactureerd zodra de service beschikbaar is.

Eenmaal gefactureerd, zal de Aankoop worden weergegeven op uw kaartafschrift in verband met de descriptor die "INTEGREREN" bevat.

Beschikbaarheid

Diensten die via onze Site worden aangeboden, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het opnemen van producten of diensten (inclusief beschrijvingen of afbeeldingen daarvan) op de Site garandeert niet dat deze producten of diensten beschikbaar zullen zijn op of via de Site. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op onze Site, inclusief maar niet beperkt tot prijs- en productinformatie met betrekking tot de Diensten, actueel en volledig is, zijn we niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of voor enige informatie die is weggelaten of is verouderd. Prijzen voor Diensten zijn vermeld in US Dollars.

Prijzen en promoties

Alle beschrijvingen, afbeeldingen, specificaties, prijzen, kortingen en/of aanbiedingen op deze site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We kunnen van tijd tot tijd promoties voor verzending en andere kortingen op aankopen aanbieden. We behouden ons het recht voor om dergelijke promoties op te schorten, informatie bij te werken, prijzen te wijzigen en verzend- en administratiekosten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken elke aankooporder die u bij ons plaatst te wijzigen, beperken, weigeren of annuleren. Als we een inkooporder wijzigen of annuleren, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres en/of telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. De prijs die in rekening wordt gebracht voor alle Diensten is de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en wordt vermeld in de bevestigingsmail van uw bestelling. Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing op inkooporders die na dergelijke wijzigingen zijn geplaatst. Geposte prijzen zijn exclusief belastingen of toeslagen voor verzending en administratie die van toepassing zijn op uw aankopen. Al dergelijke belastingen en toeslagen worden toegevoegd aan uw totaal en worden gespecificeerd in uw winkelwagentje en in uw orderbevestigingsmail; u blijft verantwoordelijk voor dergelijke belastingen. We streven ernaar om nauwkeurige prijsinformatie weer te geven; het is echter mogelijk dat we af en toe onbedoelde typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen maken met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren en om inkooporders die uit dergelijke gebeurtenissen voortvloeien te annuleren.

We kunnen van tijd tot tijd promoties op de site aanbieden die van invloed kunnen zijn op de prijzen en die onderworpen zijn aan algemene voorwaarden die losstaan ​​van deze algemene voorwaarden. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden voor een promotie en deze Algemene voorwaarden, zijn de promotievoorwaarden van toepassing.

Gebruik van coupons/promotiecodes

Het gebruik is beperkt tot één (1) keer per coupon en/of kortingscode per klant. Kortingen worden verrekend bij het afrekenen. Online aanbiedingen hebben geen contante waarde en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Coupons en promotiecodes zijn niet geldig op eerdere aankopen of in combinatie met andere promotionele aanbiedingen.

Betaalvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn naar eigen goeddunken en, tenzij schriftelijk anders door ons overeengekomen, moet de betaling door ons zijn ontvangen voordat wij een Aankooporder accepteren. Wij accepteren PayPal of via onze betalingsgateway Monri voor alle aankopen. Door een transactie via de Site aan te gaan, verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe dat: (a) alle informatie die u verstrekt waar, correct en volledig is (inclusief, maar niet beperkt tot, uw creditcardgegevens en factuuradres); (b) alle door of namens u ingediende aankopen zijn geautoriseerd; (c) kosten die door u of namens u worden gemaakt, worden door uw creditcardmaatschappij gehonoreerd; (d) u ​​betaalt de door u gemaakte kosten tegen de gepubliceerde prijzen, inclusief maar niet beperkt tot verzend- en administratiekosten en alle toepasselijke belastingen, indien van toepassing, ongeacht het bedrag dat op de Site staat vermeld op het moment van uw Aankooporder; en u bent de wettelijke houder van elke creditcard of betaalrekening die wordt gebruikt om een ​​aankoop via de site aan te gaan.

Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat: (i) uw betaalmiddel niet geldig is; (ii) een Aankoop is niet geautoriseerd; (iii) uw betaalmiddel kan niet worden verwerkt of geverifieerd op het moment van afschrijving; (iv) een afschrijving wordt betwist om andere redenen dan het feit dat wij de door u gekochte artikelen niet hebben geleverd; (v) u misbruik heeft gemaakt van promoties of promotiecodes, voor zover van toepassing; of (vi) u de Site anderszins hebt gebruikt om een ​​ongepaste transactie aan te gaan, behouden wij ons het recht voor om lopende transacties onmiddellijk te beëindigen, uw toegang tot de Site op te schorten en al onze verplichtingen hieronder te beëindigen.

Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, stemt u ermee in dat, afhankelijk van het gebruikte type betaalmethode, de betalingsverwerkingsdiensten worden geleverd door PayPal of Monri.

Zendingen; Levering; Titel en risico op verlies

Alle goederen die op de site worden verkocht, zijn digitaal en worden niet geleverd of verzonden.

Retourneren en terugbetalingen

De restitutievoorwaarden die van toepassing zijn op aankopen van diensten op onze site zijn beschikbaar op Terugbetalingen.

Doorverkoop van diensten en producten

Deze Site verkoopt Services aan particuliere consumenten en ook bulkbestellingen. U kunt deze Site gebruiken om Services te kopen voor wederverkoop door ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen tijdens uw aankoopproces. We behouden ons echter het recht voor om de toegang tot onze Site en/of Diensten onmiddellijk te blokkeren en het account te beëindigen van iedereen die deze bepaling schendt.

Klantenondersteuning voor aankopen

Ondersteuning is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Er wordt verwezen naar artikel 20 – Overmacht voor gevallen waarin diensten niet kunnen worden verleend.

E-mail:  [e-mail beveiligd]

Toegang tot live Agent via Chat hier

 1. Privacy en Beveiliging 

Wanneer u de Diensten gebruikt, verstrekt u ons verschillende soorten informatie. U erkent en stemt ermee in dat OneClickRoot, onze gelieerde ondernemingen en onze externe serviceproviders persoonlijke informatie kunnen ontvangen in verband met uw gebruik van onze site en services. Lees ons Privacybeleid, dat van toepassing is op onze Site en de Diensten en legt uit hoe we informatie verzamelen, gebruiken en delen via onze Site en de Diensten, evenals uw keuzes met betrekking tot deze activiteiten. We hebben fysieke, elektronische en administratieve beveiligingen ingevoerd om persoonlijke informatie te helpen beschermen. Zoals het geval is met alle websites, applicaties en online services, kunnen we helaas de veiligheid van gegevens die via onze Services worden verzameld, niet garanderen.

Naast alle andere beëindigingsrechten die hierin worden uiteengezet, kan OneClickRoot uw toegang tot en gebruik van deze Site, uw account en/of andere Services op elk moment, zonder kennisgeving en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen. OneClickRoot zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van enige wezenlijke wijziging van de Diensten of de opschorting of beëindiging van enige Diensten door u op de hoogte te stellen of een bericht op de Site te plaatsen, met dien verstande dat OneClickRoot hiertoe niet verplicht is en OneClickRoot niet aansprakelijk is voor enig verzuim om dit te doen. OneClickRoot behoudt zich het recht voor om deze site en/of services op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten na kennisgeving.

 1. Diensten aangeboden door derden

OneClickRoot kan u van tijd tot tijd de mogelijkheid bieden om bepaalde producten of diensten te kopen, te openen of anderszins te gebruiken door of via de Diensten van andere bedrijven dan OneClickRoot. Elke aankoop of gebruik van dergelijke producten en diensten van derden is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de toepasselijke derden die dergelijke producten of diensten aanbieden. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u dergelijke producten en diensten van derden koopt of gebruikt. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat wij geen verklaringen of garanties geven, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke producten of diensten van derden en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook hebben met betrekking tot dergelijke producten of diensten van derden .

Uw correspondentie of omgang met of deelname aan promoties van externe leveranciers, verkopers en/of middelen die door of via de Services beschikbaar worden gesteld, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of services, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke correspondentie of transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke externe leveranciers, verkopers of bronnen. U erkent en stemt ermee in dat OneClickRoot niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van dergelijke bronnen die toegankelijk zijn of beschikbaar worden gesteld door of via de Services.

De Diensten en/of Site kunnen links naar bepaalde websites, producten, materialen en bronnen van derden bevatten of beschikbaar maken. In bepaalde gevallen kan de inhoud van derden zo worden "geframed" dat het lijkt alsof u zich nog steeds op de Site bevindt. U erkent en stemt ermee in dat OneClickRoot niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en dat OneClickRoot geen goedkeuring geeft aan en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen die worden aangeboden op of anderszins beschikbaar worden gesteld via dergelijke websites of bronnen. U erkent verder en stemt ermee in dat OneClickRoot niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materiaal beschikbaar op of via dergelijke websites of bronnen.

 1. Disclaimer 

Alle informatie die toegankelijk is of anderszins aan u beschikbaar wordt gesteld door of via de Site of Diensten (inclusief elk gebruik daarvan) wordt verstrekt op een “as is” en “as available” basis. Af en toe kan informatie daarover die door of via de Site of Diensten voor u toegankelijk of beschikbaar wordt gesteld, fouten bevatten, inclusief maar niet beperkt tot typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om alle informatie die van tijd tot tijd door of via de Services om welke reden dan ook toegankelijk of anderszins aan u beschikbaar wordt gesteld, te wijzigen of bij te werken. , inclusief, maar niet beperkt tot, als dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig of onvolledig is. Root en JailBreak zijn een geavanceerde techniek binnen Android en iOS. Deze technieken geven u toestemming om acties op uw apparaat uit te voeren die anders niet mogelijk zouden zijn. Met deze mogelijkheden kunnen u en uw geïnstalleerde apps acties uitvoeren op uw apparaat die schadelijk kunnen zijn voor uw apparaat. Hoewel rooten in de Verenigde Staten niet illegaal is om op uw eigen apparaat uit te voeren, kan en zal dit de garantie op uw apparaat ongeldig maken. Mocht er iets misgaan, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid, dus ga voorzichtig te werk. De Android-garantie dekt reparatiekosten tot $ 200. Als u de OneClickRoot-servicesoftware installeert op een telefoonapparaat waarvan u niet de eigenaar bent, zullen wij zoveel mogelijk volledige medewerking verlenen aan de wetsfunctionarissen. Alle handelsmerken op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De genoemde handelsmerken worden uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de compatibiliteit van smartphones en providers voor onze root-/jailbreakservice voor mobiele telefoons.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN, ENIGE ANDERE ONECLICKROOT IP, EN ALLE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARBIJ BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, OP EIGEN RISICO IS. DEZE SITE, DE SERVICES, ENIGE ANDERE ONECLICKROOT IP, EN ALLE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARBIJ BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS.

WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE SITE, DE DIENSTEN, ENIGE ANDERE IE VAN ONECLICKROOT, EN ENIGE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARMEE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, ONFEITELIJK VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK DAARVAN OF DAT DE SITE, DE DIENSTEN, ENIGE ANDERE IE VAN ONECLICKROOT, EN ALLE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARMEE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, DAT DE KWALITEIT DAARVAN AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, EN DAT EVENTUELE FOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. VERDER ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ELK MATERIAAL DAT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN IS VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN, ENIGE ANDERE IE VAN ONECLICKROOT, OF ENIGE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARMEE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO WORDT GEDAAN EN DAT U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER OF MOBIEL APPARAAT, OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN ONS OF VIA OF VIA DE SITE, DE DIENSTEN, ENIGE ANDERE IE VAN ONECLICKROOT, OF ENIGE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARMEE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, CREËER EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN IS VERMELD.

WIJ WIJZEN EVENEENS ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HANDELINGEN, WEGLATINGEN EN GEDRAG VAN DERDEN IN VERBAND MET OF VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN, ENIGE ANDERE ONECLICKROOT IP, EN ALLE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD DAARMEE. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE, DE DIENSTEN, ENIGE ANDERE ONECLICKROOT IP, EN ALLE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARBIJ BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, BESMETTING, DESTRUCTIEVE FUNCTIES OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. UW ENIGE RECHTSMIDDEL TEGEN ONS BIJ ONTEVREDENHEID OVER DE SITE, DE DIENSTEN EN ENIGE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARBIJ BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN, ELKE ANDERE ONECLICKROOT IP EN ALLE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN BESCHIKBAAR GEMAAKT IN VERBAND DAARVAN, INDIEN VAN TOEPASSING. DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN VRIJSTELLING IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS ONDER DEZE VOORWAARDEN.

LET OP DAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKINGEN VAN DE LENGTE VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 1. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring van claims

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, AANDEELHOUDERS, LEDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIEREN, DIRECTEUREN EN MANAGERS IN GEEN GEVAL, DIRECT, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, WERKELIJKE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DERGELIJKE SCHADE DIE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN IS), ALS GEVOLG VAN: (I) TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, ENIGE DIENSTEN OF ENIGE ANDERE ONECLICKROOT IP, OF DE ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, ENIGE DIENSTEN EN ANDERE ONECLICKROOT IK P,; (II) ELKE ACTIE DIE U ONDERNEEMT OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE U IN, VIA OF VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN ONTVANGT; (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE PARTIJ VIA DE SITEDIENSTEN; OF (V) DE ONJUISTE AUTORISATIE VOOR DE DIENSTEN DIE OP DE SITE WORDEN AANGEBODEN DOOR IEMAND DIE EEN DERGELIJKE AUTORITEIT BEWEERT.

U HIERBIJ VRIJWAAR EN AFSTAND VAN ALLE CLAIMS EN/OF AANSPRAKELIJKHEID TEGEN ONECLICKROOT EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, SERVICEPROVIDERS, AANDEELHOUDERS, LEDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIEREN, DIRECTEUREN EN MANAGERS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN, EN ALLE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARVAN BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.

 1. Vrijwaring; Uitgave 

U stemt ermee in om OneClickRoot, haar dochterondernemingen en elk van hun respectieve aandeelhouders, leden, managers, directeuren, functionarissen, werknemers, personeel, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, beschuldigingen, eisen , acties, oorzaken van actie, rechtszaken, onderzoeken en procedures (inclusief, maar niet beperkt tot, alle aansprakelijkheid, schade, kosten, uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten), schikkingen, boetes, sancties en verliezen van welke aard dan ook die daaruit voortvloeien uit het voorgaande) voortvloeiend uit of verband houdend met: (i) uw schending van deze Algemene Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, de Gebruiksvoorwaarden; (ii) uw gebruik van de Site, Services of andere OneClickRoot IP; (iii) uw schending van de rechten van iemand anders; (iv) uw overtreding van de wet, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een Abonnement of andere Diensten in strijd met de toepasselijke wetgeving; (v) uw Gebruikersgegevens, of (vi) enige nalatige, opzettelijke of roekeloze handeling of nalatigheid van u. Deze verplichting tot schadeloosstelling blijft bestaan, zelfs nadat u uw account heeft beëindigd of stopt met het gebruik van de Site en/of andere Diensten.

Bovendien vrijwaart u OneClickRoot van alle claims, eisen, acties of rechtszaken in verband met inhoud, informatie, gegevens of materialen die u uploadt, plaatst, e-mailt of anderszins verzendt door of via de Services, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid gerelateerd aan ons gebruik of niet-gebruik van het voorgaande, claims wegens laster, inbreuk op de privacy, recht op publiciteit, emotioneel leed of economisch verlies.

 1. Mededelingen; Toestemming voor elektronische communicatie

We kunnen u antwoorden of mededelingen per e-mail sturen of op deze site plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden, zullen alle kennisgevingen die u ons verstrekt per e-mail worden gedaan aan:

[e-mail beveiligd]

 1. Exporteren 

Elke partij zal zich houden aan de exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en alle andere toepasselijke rechtsgebieden bij het leveren en gebruiken van de hieronder aangeboden Diensten. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zult u de Services niet beschikbaar stellen aan personen of entiteiten die: (i) gevestigd zijn in een land waarop een embargo van de Amerikaanse overheid van toepassing is; (ii) is vermeld op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen; of (iii) betrokken is bij activiteiten die direct of indirect verband houden met de proliferatie van massavernietigingswapens.

 1. Naleving van toepasselijke wetten

U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat u kunt en zult voldoen aan alle toepasselijke wetten in verband met deze Algemene Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, bij de toegang tot en het gebruik van de Services. U verklaart en garandeert verder dat u geen enkele handeling zult verrichten of nalaten waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat OneClickRoot in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving.

 1. Procedures voor geschillenbeslechting

Toepasselijk recht 

Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van deze Site worden beheerst door en geïnterpreteerd voor zowel inhoudelijke als procedurele doeleinden in overeenstemming met de wetten van Bosnië en Herzegovina, zonder uitvoering te geven aan de principes van enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel die dit zou kunnen veroorzaken. ervoor zorgen dat de wetten van een ander rechtsgebied dan die van Bosnië en Herzegovina van toepassing zijn.

Timing van claims

Elke rechtsvordering of claim die u heeft met betrekking tot deze Site (inclusief, maar niet beperkt tot, de aankoop van producten en/of diensten) moet binnen [één (1)] jaar na de claim of rechtsvordering worden ingediend. ontstaat.

Arbitrage en locatie 

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan deze site zal worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Bosnië en Herzegovina, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten heeft geschonden of gedreigd deze te schenden, wij een gerechtelijk bevel of andere maatregelen kunnen vorderen. passende schadevergoeding bij een staats- of federale rechtbank, en u stemt in met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Arbitrage onder deze Algemene Voorwaarden zal worden uitgevoerd volgens de dan geldende regels in overeenstemming met de Commerciële Arbitrageregels van Bosnië en Herzegovina en voor één enkele arbiter.

Uiteindelijk moet de geselecteerde arbiter expertise hebben in het onderwerp van het geschil. De kosten van de arbitrage die door de arbiter in rekening worden gebracht, worden gedragen door de heersende partij of anderszins zoals passend verdeeld tussen de partijen bij de arbitrage door de arbiter naar eigen goeddunken. In elk ander opzicht betaalt elke partij echter zijn eigen kosten en juridische kosten, kosten en uitgaven. De arbitrage wordt voltooid binnen honderdtwintig (120) dagen na kennisgeving of indiening van een verzoek om te arbitreren bij de American Arbitration Association (wat zich het eerst voordoet).

Laatste arbitrage 

De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. De getuigenis, het bewijs, de uitspraak en alle documentatie met betrekking tot arbitrage wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Geen van de partijen mag dergelijke informatie gebruiken, openbaar maken of bekendmaken, tenzij anders vereist door de wet.

Class Action Waiver

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onder deze Algemene Voorwaarden worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden, hetzij via groepsarbitrageprocedures, hetzij anderszins. U gaat akkoord met een arbitrage op individuele basis. Bij elk geschil ZIJN NOCH U NOCH WIJ HET RECHT OM CLAIMS VAN OF TEGEN ANDERE GEBRUIKERS IN DE RECHTBANK OF ARBITRAGE AAN TE SLUITEN OF TE CONSOLIDEREN OF ANDERSZINS DEEL TE NEMEN AAN EEN CLAIM ALS KLASSEVERTEGENWOORDIGER, KLASSIED OF IN DE HOEDANIGHEID VAN EEN PRIVÉ-ADVOCAAT-GENERAAL. Het scheidsgerecht mag de vorderingen van meer dan één (1) persoon niet samenvoegen, en mag op geen enkele wijze leiding geven aan enige vorm van representatieve of collectieve procedure. Het scheidsgerecht heeft geen bevoegdheid om de afdwingbaarheid van deze afstand van groepsarbitrage te beoordelen en elke betwisting van de afstand van groepsarbitrage kan alleen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens u, noch worden wij geacht deze Algemene Voorwaarden in gebreke te hebben gesteld of te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging in onze prestaties onder deze Algemene Voorwaarden, wanneer en voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit van handelingen of omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, overstromingen, brand, aardbeving, explosies, overheidsacties, oorlog, invasie of vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog al dan niet is verklaard), terroristische dreigingen of daden, oproer of andere burgerlijke onrust, nationale noodsituaties, epidemieën/pandemieën (al dan niet uitgeroepen) revolutie, opstand, epidemie, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot ons personeel), beperkingen of vertragingen met betrekking tot vervoerders, onvermogen om te verkrijgen of uit te stellen bij het verkrijgen van voldoende of geschikte benodigdheden, het uitvallen van materialen of telecommunicatie, of stroomuitval.

 1. Diversen

De opdeling van deze Algemene Voorwaarden in secties en de titels van de verschillende secties in deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en hebben geen invloed op de constructie of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat elk constructiebeginsel of rechtsstaat dat bepaalt dat een overeenkomst in het nadeel van de opsteller van de overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in het geval van enige inconsistentie of dubbelzinnigheid in een dergelijke overeenkomst, niet van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden. Ons onvermogen om strikte uitvoering van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen bij deze overeenkomst, noch de handelspraktijk zullen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. We kunnen onze rechten en plichten onder deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan elke partij overdragen zonder kennisgeving aan u en zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U mag uw rechten niet overdragen of uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende toewijzing of delegatie die in strijd is met deze Sectie is nietig. Geen enkele opdracht of delegatie ontslaat u van uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. Er zijn geen derde begunstigden van deze Algemene Voorwaarden. Elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die uitvoering of naleving na afloop of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden beoogt, of die anderszins noodzakelijk is om de respectieve rechten en plichten van de partijen hieronder te interpreteren, blijft van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze Algemene Voorwaarden. en Voorwaarden en blijven volledig van kracht, inclusief, zonder beperking, Secties 1, 2, 3 6(b), 6(c), 7, 9, 10, 12, en 13. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze Algemene Voorwaarden, samen met onze Privacy Policy en alle andere documenten die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen in hun geheel alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die eerder tussen de partijen bestonden met betrekking tot dit onderwerp.

 1. S. Alleen gebruiken

Deze site wordt beheerd en beheerd door OneClickRoot vanuit ons kantoor in Bosnië en Herzegovina, en de inhoud, diensten, producten en incentives die we van tijd tot tijd op en via de site kunnen aanbieden, zijn bedoeld om te voldoen aan de staats- en federale wetten van BA en regelgeving. Wij garanderen niet dat de materialen of diensten waartoe u toegang heeft gekregen, beschikbaar of geschikt zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die deze site vanuit andere rechtsgebieden bezoeken of gebruiken, doen dit naar eigen keuze en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. Als u een niet-BA-gebaseerde gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat andere landen wetten of regelgevende vereisten kunnen hebben die verschillen van die in de BA. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Dienovereenkomstig zijn in bepaalde rechtsgebieden sommige van de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen mogelijk niet op u van toepassing; alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht.

 1. Alleen gebruikers in Californië

Volgens sectie 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben Californische gebruikers van de Site recht op de volgende specifieke kennisgeving over consumentenrechten: Er kan schriftelijk contact worden opgenomen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd. , Suite N. 112, Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [e-mail beveiligd]

 1. Vragen – Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, de Site of de Diensten, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op [e-mail beveiligd].
TEST1