End User License Agreement

EEN KLIK ROOT SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

All content copyright © 2024. Alle rechten voorbehouden.


Overeenkomst

Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de rootsoftware van One Click Root en alle bijbehorende services (vanaf nu gezamenlijk "Software" genoemd) die beschikbaar zijn om te downloaden op uw compatibele Windows-computer. Deze overeenkomst is tussen One Click Root, een Canadees bedrijf, de eigenaar van de One Click Root-software en u. Deze overeenkomst is bindend. Om onze software te gebruiken, moet u zich houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst, onze servicevoorwaarden en ons privacybeleid.

Beperkte licentie om onze software te gebruiken

Na het kopen en downloaden van onze Software, verleent One Click Root u een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar recht en licentie om onze Software te gebruiken. Als gebruiker is uw licentie alleen voor persoonlijk gebruik en amusement. Dit betekent dat u de toegang tot onze Software niet kunt verkopen, uw toestemming om onze Software te gebruiken met iemand anders kunt delen, reverse-engineering kunt toepassen of op een andere manier kunt proberen onze Software te kopiëren, of kunt proberen geld te verdienen met onze Software zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wanneer u onze Software aanschaft, krijgt u geen enkel eigendomsrecht op onze Software, alleen de hierboven beschreven licentie. Als u deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden of het Privacybeleid schendt, kunnen wij naar eigen goeddunken uw licentie intrekken. U stemt ermee in dat wij de uiteindelijke keuze hebben bij het vaststellen van schendingen door u.

Betalen

Uw licentieverlening voor onze Software is onderhevig aan uw vergoeding voor onze Software. U moet betalen met een geldige creditcard en uw betalingsgegevens worden verzameld door onze externe betalingsverwerker Fast Spring.

Gebruik met uw mobiele apparaat

Om onze software te downloaden, hebt u een Windows-compatibele computer nodig. Bovendien hebt u een compatibel Android-apparaat nodig om onze Software te gebruiken. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor deze vereisten, inclusief alle toepasselijke kosten, updates en vergoedingen, evenals de voorwaarden van uw overeenkomst met uw mobiele apparaat en telecommunicatieprovider.

ONE CLICK ROOT GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT:

 • DE BESCHIKBAARHEID VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN VAN UW PROVIDER EN TOEGANG TOT DE DRAADLOZE DIENSTEN OP ELK MOMENT EN OP ELKE LOCATIE.
 • ELK VERLIES, SCHADE OF ANDERE INBREUK OP DE VEILIGHEID VAN DE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN.
 • ELKE OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE AAN DERDEN OF HET NIET VERZENDEN.
 • ALLE GEGEVENS, COMMUNICATIE OF INSTELLINGEN VERBONDEN MET DE DRAADLOZE SERVICES.

Afwijzing van garanties

ONZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN "AS-IS". ONE CLICK ROOT beweert niet dat de SOFTWARE geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die toegang hebben tot of gebruik maken van de SOFTWARE vanuit andere rechtsgebieden doen dit uit eigen beweging en zijn verantwoordelijk voor naleving van de lokale wetgeving. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ONE CLICK ROOT, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN ZIJN DERDE AANBIEDERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK, "LEVERANCIERS"). WIJZEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ELKE GARANTIE DAT DE SOFTWARE GESCHIKT IS VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GEGEVENSVERLIES, NIET-INBREUK MET OF NIET-INBREUK MAKEN VAN ENIGE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN, OF DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT OF INHOUD IN OF GEKOPPELD AAN ONZE SOFTWARE. ONE CLICK ROOT EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE VEILIG IS, VRIJ VAN BUGS, VIRUSSEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING. INDIEN DE UITSLUITINGEN VOOR IMPLICIETE GARANTIES NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT 60 DAGEN VANAF DE DATUM VAN AANKOOP OF LEVERING VAN DE SOFTWARE, WELKE EERDER IS. ONE CLICK ROOT, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES AF DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZAL VOLDOEN AAN OF ZORGEN VOOR NALEVING VAN ENIGE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF WET- OF REGELGEVING.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE STORING VAN ONZE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE STORINGEN OF STORING, ONTIJDIGE LEVERING, GEPLAND OF ONGEPLAND, OPZETTELIJK OF ONBEDOELD, OP ONZE SITE DIE DE TOEGANG TOT ONZE SITE TIJDELIJK OF PERMANENT VERMOET. DE LEVERING VAN DE SOFTWARE AAN U IS AFHANKELIJK VAN UW INSTEMMING MET DEZE EN ALLE ANDERE SECTIES VAN DEZE OVEREENKOMST. NIETS IN DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE "AFWIJZING VAN GARANTIES" MOET WORDEN OPGEVAT ALS EEN BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN DE EERSTE PARAGRAAF VAN DEZE SECTIE.

U GAAT ERMEE AKKOORD ONS TE VRIJWAREN VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE. ALS U EEN INWONERS BENT VAN EEN RECHTSGEBIED WAAR EEN SPECIFIEKE VERKLARING MET BETREKKING TOT VRIJGAVE VEREIST IS, DAN IS HET VOLGENDE VAN TOEPASSING. INGEZETENEN VAN CALIFORNIË MOETEN BIJVOORBEELD, ALS VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST, AFSTAND DOEN VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN CALIFORNIË BURGERLIJK WETBOEK SECTIE 1542. HIERIN STAAT DAT “EEN ALGEMENE VERKLARING NIET VAN TOEPASSING IS OP VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT ZIJ OF HAAR BESTAAN GUNST OP HET TIJDSTIP VAN HET UITVOEREN VAN DE VRIJGAVE, DIE INDIEN HIJ OF HAAR BEKEND HEEFT, ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR MOET HEBBEN BEÏNVLOED. U ZIET AF VAN DEZE SECTIE VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË. JE DOET OOK AFSTAND VAN ELKE GELIJKSOORTIGE BEPALING IN WET, VERORDENING OF CODE DIE DEZELFDE INTENTIE OF EFFECT HEEFT ALS DE VRIJGAVE ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL ONE CLICK ROOT, HAAR OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN:

 1. FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE SOFTWARE.
 2. PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE.
 3. ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN.
 4. ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN ONZE DIENSTEN OF SOFTWARE.
 5. ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE AAN OF VIA ONZE SOFTWARE KUNNEN WORDEN VERZONDEN.
 6. FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ONZE SOFTWARE OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPgelopen ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE OF DIENSTEN, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN AL OF NIET HET BEDRIJF WORDT OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

ALS U EEN PROBLEEM ERVAART MET EEN DERDE PARTIJ TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ DIE DERDE IS EN NIET ONE CLICK ROOT. ONE CLICK ROOT IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF DERDEN VOOR ENIGE SCHADE, SCHADE, LETSEL OF CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF PRODUCTEN DIE OP ONZE SITE ZIJN GEKOCHT. DEZE OVEREENKOMST BESCHRIJFT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONE CLICK ROOT, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET GEBRUIK DAARVAN.

Voor uw gemak volgen hieronder enkele essentiële details van deze Overeenkomst die van invloed zijn op uw rechten en rechtsmiddelen:

 1. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige claim, actie, petitie, eis tot arbitrage of rechtszaak die letsel of schade beweert als gevolg van enig gebruik van de One Click Root-software, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad of contract, wet of billijkheid.
 2. Uw vermogen om deze website te gebruiken of ermee om te gaan, is een voorrecht, geen recht, en we behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke actie te ondernemen die wij gepast achten om elke overtreding te voorkomen, een bepaling af te dwingen of vermeende schendingen hiervan te corrigeren Overeenkomst of enige toepasselijke wet naar eigen goeddunken.

ONE CLICK ROOT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ANDERE REDEN OF VOOR SCHADE, ZELFS INDIEN WE OP DE HOOGTE HEBBEN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN DEZE CLAUSULE VERBODEN OF BEPERKT IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONE CLICK ROOT, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U BETAALDE VOOR DE DIENSTEN GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOOR DEZE CLAIM.

Vergoeding

U stemt ermee in om One Click Root en zijn gelieerde ondernemingen en leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid en uitgaven, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Software, gerelateerde diensten of schending van deze Overeenkomst. One Click Root behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle van enige Claim op zich te nemen. U stemt ermee in om redelijkerwijs mee te werken zoals gevraagd door One Click Root in geval van claims.

Rechtskeuze

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten die van kracht zijn in de provincie British Columbia, Canada. Het aanbod en de aanvaarding van dit contract worden geacht te hebben plaatsgevonden in de regio British Columbia, Canada.

Forum van geschillen

In het geval van een geschil tussen u en ons, stemt u ermee in dat de juiste conferentie om een ​​dergelijke rechtszaak aanhangig te maken, zal plaatsvinden in een rechtbank of tribunaal dat zich het dichtst bij Victoria, BC bevindt.

Als u een geschil aanhangig maakt op een andere manier dan deze sectie volgt, stemt u ermee in dat we kunnen besluiten om het geschil te laten seponeren en dat u verantwoordelijk bent voor onze redelijke advocaatkosten, gerechtskosten en uitgaven daarbij.

U stemt ermee in dat in het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of onze levering van diensten aan u, de in het ongelijk gestelde partij verantwoordelijk is voor het vergoeden van de redelijke honoraria, kosten en uitgaven van de succesvolle partij met betrekking tot het geschil.

Overmacht

U stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid aan u verschuldigd zijn voor iets waarvoor wij anders verantwoordelijk zouden kunnen zijn. Als dit het gevolg is van gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, invasies, opstanden, rellen, terrorisme, misdaad, tekorten aan arbeidskrachten (inclusief wettige en onwettige stakingen), embargo's, verstoring van de post, communicatie storing, storing of gebrek aan infrastructuur, tekort aan materialen of enige andere gebeurtenis waarover wij geen controle hebben.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig wordt bevonden, in strijd is met een andere bepaling van de Overeenkomst of anderszins niet-afdwingbaar is, blijft de Overeenkomst van kracht alsof deze is aangegaan zonder dat die niet-afdwingbare bepaling erin is opgenomen.

Als twee of meer bepalingen van deze Overeenkomst geacht worden in strijd te zijn met elkaars werking, heeft One Click Root het exclusieve recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft.

Geen verklaring van afstand

We behouden ons alle rechten voor die ons zijn toegestaan ​​onder deze Overeenkomst en onder de bepalingen van toepasselijke wetgeving. Onze niet-afdwinging van een bepaalde bepaling of bepalingen van deze Overeenkomst of enige toepasselijke wet mag niet veranderen aangezien wij afstand doen van het recht om diezelfde bepaling af te dwingen onder dezelfde of andere omstandigheden op enig moment in de toekomst.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot onze software of website beëindigen op basis van uw schending van de voorwaarden van deze overeenkomst, de servicevoorwaarden of het privacybeleid. U stemt ermee in dat wij het laatste oordeel hebben om te bepalen of u een van de bovengenoemde overeenkomsten hebt geschonden. Als u deze overeenkomst wilt beëindigen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze software en breng ons op de hoogte via [e-mail beveiligd].

Toewijzing

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan een andere partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen onze rechten en/of verantwoordelijkheden onder deze Overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen aan een andere partij.

Maart 22, 2019

TEST1